Uncategorised

Symposium ECW

Lees meer...

Privacywetgeving

Privacy Statement Expertisecentrum Wondzorg 

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Expertisecentrum Wondzorg, onderdeel van Thebe Wijkverpleging en Mijzo. Mijzo is gevestigd aan de Eikendonklaan 2, 5143 NG in Waalwijk en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 18081254.

______________________________________________________________________________________________

Verwerking van persoonsgegevens door het Expertisecentrum Wondzorg

Voor het Expertisecentrum Wondzorg is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Het Expertisecentrum Wondzorg respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Het Expertisecentrum Wondzorg streeft ernaar om de privacy van haar klanten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, over het verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverlener.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door het Expertisecentrum Wondzorg verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • Om u te informeren over nieuwe producten en / of diensten van het Expertisecentrum Wondzorg;
 • De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 • Het doen van klanttevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 • Het verbeteren van de website en de dienstverlening van het Expertisecentrum Wondzorg.
 • Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven en afspraakherinneringen die per e-mail worden verzonden
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • Het behandelen van geschillen en het doen uitvoeren van de accountantscontrole.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a Avg)
 • Het op u verzoek nemen van precontractuele maatregelen en / of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b Avg)
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c Avg)
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d Avg)
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1sub e Avg)
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het Expertisecentrum Wondzorg of van een derde (artikel 6 lid 1sub f Avg)

Uitleg gerechtvaardigde belangen

Voor de hiervoor benoemde doeleinden beroept het Expertisecentrum Wondzorg zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. 

Het gerechtvaardigd belang van  het Expertisecentrum Wondzorg is in die gevallen in het volgende gelegen:

 • (direct) marketingdoeleinden
 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van het Expertisecentrum Wondzorg
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur [bijv gastenwifi] [loggin internetverkeer medewerkers]
 • Fraudepreventie
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden
 • Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren
 • Wetenschappelijk of historisch onderzoek
 • Uitvoering geven aan het personeelsbeleid

U kunt zich tegen deze verwerking verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dit recht vindt u verderop in dit statement.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat het Expertisecentrum Wondzorg niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER) Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Het Expertisecentrum Wondzorg maakt momenteel geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Mocht daar in de toekomst gebruik van worden gemaakt dan zal dit opnieuw worden beoordeeld.

Bewaartermijn

Het Expertisecentrum Wondzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Het Expertisecentrum Wondzorg zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens het Expertisecentrum Wondzorg toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Het Expertisecentrum Wondzorg verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rijtje.

Inzagerecht:

U heeft het recht de door het Expertisecentrum Wondzorg verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht:

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren activiteiten van Mijzo en soortgelijke verwerkingen dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketingdoeleinden worden gebruikt.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kort gezegd in dat het Expertisecentrum Wondzorg de verwerking van uw gegevens tijdelijk "bevriest". U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 • Indien het Expertisecentrum Wondzorg de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan  het Expertisecentrum Wondzorg verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor 'papieren' verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derden partij waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming

Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij u gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Termijnen

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hiervoor binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen / verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Schrijft u op de kopie dat het een kopie betreft en voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt, de datum waarop u de kopie afgeeft. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling vernietigd.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Functionaris Gegevensbescherming

Mijzo heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert ook het  Expertisecentrum Wondzorg over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur van Mijzo. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. 

U vindt de contactgegevens van de FG onderaan dit privacy statement.

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen het Expertisecentrum Wondzorg. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van het Expertisecentrum Wondzorg. Het Expertisecentrum Wondzorgkan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacy beleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact met ons opnemen de functionaris gegevensbescherming Ivo van Heeren. Hij is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lees meer...

Titel

Meer kwaliteit van leven

Het Expertisecentrum Wondzorg (ECW) biedt multidisciplinaire gespecialiseerde behandeling van complexe wonden. Met innovatieve behandelwijzen, consultatie, toezicht en begeleiding door gespecialiseerde verpleegkundigen verkorten wij de behandelduur of verminderen de klachten als de wond niet geneest. Zo werken we aan grotere kwaliteit van leven voor onze cliënten.

Lees meer...

Uw opleidingsaanvraag is ontvangen

Uw opleidingsaanvraag is ontvangen

Lees meer...

Uw sollicitatie is ontvangen

Uw sollicitatie is ontvangen

Lees meer...

Uw klacht is ontvangen

Uw klacht is ontvangen

Lees meer...

Wondzorg

Lorem Curabitur imperdiet erat in est euismod, et mollis justo vehicula. Sed tincidunt non est id euismod. Fusce neque est, tempor vitae purus eget

Lees meer...

Verzorging

Curabitur imperdiet erat in est euismod, et mollis justo vehicula. Sed tincidunt non est id euismod. Fusce neque est, tempor vitae purus eget

Lees meer...

Scholing

Deskundigheidsbevordering

Het Expertisecentrum Wondzorg wil wondzorg in het algemeen naar een hoger niveau tillen. Wij kunnen dit niet alleen. Daarom delen wij onze kennis in de wondzorgketen. Ons doel is het bieden van state-of-the-art kennis, waarbij volgens evidence-based principes en op basis van wetenschappelijk onderzoek gewerkt wordt. 

Wat biedt het ECW u

 • We zijn een vraagbaak voor zowel zorgverleners als cliënten.
 • Zorgverleners bieden we ondersteuning bij het updaten van wondzorgprotocollen.
 • Wondverpleegkundigen en wondconsulenten in opleiding kunnen bij ons stage lopen.
 • Studenten en professionals in wondzorg bieden we stagefaciliteiten.
 • We werken samen met Zorgacademie Erasmus MC.
Lees meer...

Opleidingen

Curabitur imperdiet erat in est euismod, et mollis justo vehicula. Sed tincidunt non est id euismod. Fusce neque est, tempor vitae purus eget

Lees meer...

Opleiding 1

Curabitur imperdiet erat in est euismod, et mollis justo vehicula. Sed tincidunt non est id euismod. Fusce neque est, tempor vitae purus eget

Lees meer...

Stageplaatsen

Curabitur imperdiet erat in est euismod, et mollis justo vehicula. Sed tincidunt non est id euismod. Fusce neque est, tempor vitae purus eget

Lees meer...

Stageplaats 1

Curabitur imperdiet erat in est euismod, et mollis justo vehicula. Sed tincidunt non est id euismod. Fusce neque est, tempor vitae purus eget

Lees meer...

Research

Wetenschappelijk onderzoek speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van effectieve interventies voor complexe wonden. ECW werkt hiervoor samen met universiteiten, andere expertisecentra voor wondzorg en zorginstellingen. Wat doet het ECW aan wetenschappelijk onderzoek? Wij faciliteren, initiëren en voeren wetenschappelijk onderzoek uit, vaak in samenwerking met andere expertisecentra voor wondzorg. Met het oog op objectiviteit werken wij regelmatig samen met de Universiteit Maastricht. Onze onderzoeksresultaten worden (inter)nationaal gepubliceerd en gepresenteerd op symposia en congressen in binnen- en buitenland.

Lees meer...

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van effectieve interventies voor complexe wonden. ECW werkt hiervoor samen met universiteiten, andere expertisecentra voor wondzorg en zorginstellingen. Wat doet het Expertisecentrum Wondzorg aan wetenschappelijk onderzoek? Wij faciliteren, initiëren en voeren wetenschappelijk onderzoek uit, vaak in samenwerking met andere expertisecentra voor wondzorg en zorgorganisaties. Met het oog op objectiviteit werken wij regelmatig samen met de Universiteit Maastricht. Onze onderzoeksresultaten worden (inter)nationaal gepubliceerd en gepresenteerd op symposia en congressen in binnen- en buitenland. Onze (inter)nationale publicaties

Lees meer...

Publicaties

Curabitur imperdiet erat in est euismod, et mollis justo vehicula. Sed tincidunt non est id euismod. Fusce neque est, tempor vitae purus eget

Lees meer...

Organisatie

Expertisecentrum Wondzorg

Expertisecentrum Wondzorg (ECW) verricht kwalitatief hoogwaardige mulitidisciplinaire wondzorg en geeft hierover (preventief) advies. Daarnaast bieden wij deskundigheidsbevordering en doen wij wetenschappelijk onderzoek.

Zorg bij complexe wonden

In ECW werken alleen hoog opgeleide professionals die gespecialiseerd zijn in de behandeling van complexe wonden. Wij werken voor cliënten in zowel (poli)klinische als 1ste, 2de en 3de lijns gezondheidszorg. Ons specifieke doel is de kwaliteit van leven van onze cliënten te verbeteren en de kosten van wondzorg in het algemeen te verlagen.

Regiefunctie complexe wondzorg

Onze wondexperts kunnen de volledige regie over de wondzorg van de verwijzer overnemen. Wanneer nodig, betrekken wij andere disciplines bij deze zorg. De verwijzer blijft verantwoordelijk voor de totale behandeling en ontvangt regelmatig terugkoppeling over de door ons geleverde zorg. 

Samenwerking en pilot

ECW is een samenwerking tussen zorgorganisaties Mijzo en Thebe Wijkverpleging. Wij hebben meegedaan aan de pilot wondzorg van zorgverzekeraar CZ.

Lees meer...

Contact

Contact

U kunt bij ons terecht met al uw vragen. Onze medewerkers staan u graag telefonisch te woord of stuur een e-mail met uw vraag of opmerking.

 

0162 - 241 000

Vul een naam in
Vul een telefoonnummer in
Vul een geldig e-mailadres in
Vul een bericht in

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.

Ongeldige invoer

Lees meer...

Expertisecentrum Wondzorg

Het Expertisecentrum Wondzorg (ECW) biedt multidisciplinaire gespecialiseerde behandeling van complexe wonden. Met innovatieve behandelwijzen, consultatie, toezicht en begeleiding door gespecialiseerde verpleegkundigen verkorten wij de behandelduur of verminderen de klachten als de wond niet geneest. Zo werken we aan grotere kwaliteit van leven voor onze cliënten. Het ECW is een samenwerking tussen Mijzo en Thebe Wijkverpleging. Wij werken in de regio Breda en Land van Heusden en Altena.

Goede wondzorg voor iedereen

Wij vinden dat onze cliënten, waar zij zich ook bevinden, recht hebben op goede wondzorg waarbij een efficiënte aanpak leidt tot een snelle wondgenezing. Daarnaast werken wij aan verbreding (o.a. door wetenschappelijk onderzoek en onderwijs) en verspreiding van kennis in de keten. Wij doen dat zowel nationaal als internationaal.

Waarvoor kunt u bij ons terecht

 • Gespecialiseerde wondzorg voor complexe wonden, geleverd door hoog opgeleide professionals
 • Regievoering complexe wondzorg
 • Vraagbaak over complexe wonden voor cliënten en zorgverleners
 • Stagemogelijkheden
 • Onderzoeksmogelijkheden
Lees meer...

Bedankt voor het invullen van het contactformulier

Hartelijk dank voor het invullen van het contactformulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Lees meer...

Disclaimer & privacy

Met deze website geven wij u algemene informatie over de zorg- en dienstverlening van Expertisecentrum Wondzorg (ECW).

Het ECW neemt bij samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldigheid in acht. Desondanks staat het ECW er niet voor in dat de geboden informatie altijd juist, volledig en/of actueel is. Ook staat het ECW er niet voor in dat de informatie van derden, waarnaar in de website wordt verwezen, juist is. Het ECW garandeert ook niet dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Het ECW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze website. Dit geldt onder meer voor de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, voor oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of e-mail aan het ECW of aan u wordt gezonden en voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden als gevolg van de toegang of het gebruik van deze website.

Het ECW, respectievelijk de rechthebbende, behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de op deze website geboden informatie. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ECW, respectievelijk de rechthebbende, over te nemen, te vermenigvuldigen of openbaar te maken.

Lees meer...
Ik heb interesse
Vul een naam in

Vul een telefoonnummer in

Ongeldige invoer

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.

Deel deze pagina: Linkedin E-mail